Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Mẫu 70a-HD


Tên cơ quan (đơn vị):…………...   
Mã đơn vị: …………………………..                                                                                    
Mẫu số: C70a-HD
(Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC
ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


DANH SÁCH THANH TOÁN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Đợt …. tháng …...... quý …..... năm …............
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………


PHẦN 1: DANH SÁCH HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

STT
Họ và tên
Năm sinh
Số sổ BHXH
Thời gian đóng BHXH
Tiền lương tính hưởng BHXH
Điều kiện tính hưởng
Số ngày thực nghỉ
Số tiền trợ cấp trong kỳ        (đồng)
Ký nhận
Tình trạng
Thời điểm
Trong kỳ
Luỹ kế từ đầu năm
Nam
Nữ
Từ ngày
Đến ngày
Tổng số
A
B
1
2
3
4
5
C
6
7
8
9
10
11
D
A
CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

I
Bản thân ốm thường

1


...


II
Bản thân ốm dài ngày

1


....


III
Con ốm

1


....Cộng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
CHẾ ĐỘ THAI SẢN

I
Khám thai

1


...


II
Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu

1


....


III
Sinh con, nuôi con nuôi

1


....


IV
Thực hiện các biện pháp tránh thai

1


....Cộng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU ỐM ĐAU

I
Nghỉ tại gia đình

1


....


II
Nghỉ tập trung

1


....Cộng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
 D
DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU THAI SẢN

I
...

1


....Cộng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
 E
DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP

I
...

1


....Cộng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC THANH TOÁN TRONG ĐỢT XÉT DUYỆT TRƯỚC

STT
Họ và tên
Năm sinh
Số sổ BHXH
Đợt xét duyệt
Mức hưởng (đồng)
Số ngày thực nghỉ
Nội dung, lý do điều chỉnh
Nam
Nữ
Số mới
Số chênh lệch
Số chênh lệch
Lũy kế từ đầu năm
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
C
 A
CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

I.
Bản thân ốm thường

1


...


II.
...

 B
CHẾ ĐỘ ...

...Cộng
 x
 x
 x

PHẦN 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ THANH TOÁN
1. Số tiền duyệt mới: .............................................................. đồng
2. Số tiền điều chỉnh: ............................................................. đồng
TỔNG CỘNG (1 + 2): ........................................................... đồng
(Viết bằng chữ: ........................................................................ đồng)


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Công đoàn cơ sở
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày ...... tháng ....... năm ......
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)